مقاله

EarlWqb93246203 2017.05.04 16:26 조회 수 : 3

سایت تحقیق دانشجویی مهم ترین ویژگی های تحقیق

١. مقاله دانشجویی فعالیتی است منظم و برپايان نامه ریزی شده. یعنی:

نیازمند طرح و نقشه قبلی است؛
دارای مراحل معینی است؛
دارای زمان بندی مشخصی است؛
یک فرآیند (پروسه) است؛

٢. به حل یک مساله معین یا پیدا کردن پاسخ برای یک سوال مشخص معطوف است. یعنی:

بدون داشتن مساله و سوال، اساسا انجام تحقیق میسر نیست؛
در فرآیند روش تحقیق مدیریت ، همه فعالیتها متوجه سوال تحقیق است؛
در ابتدای تحقیق ، در رابطه با پاسخ قطعی ، بی اطلاع هستیم؛
ممکن است بتوانیم پاسخ سوال را حدس بزنیم (فرضیه سازی) ولی در فرآیند تحقیق باید حدسهایمان را به آزمون بگذاریم.

٣. . به دنبال بررسی مسائل نو و یافتن پاسخ های جدید است؛ به عبارت دیگر:

گسترش علم مقالات رشته برق ، نتیجه همین ویژگی است؛
البته بررسی صحت و سقم یافته های قبلی نیز می تواند مساله ای جدید بشمار آید.

دیدگاه شهید مطهری (ره) در باره ویژگی اصلی محقق واقعی

برخی مانند مورچه هستند که از بیرون دانه می آورند و انبارمی کنند و مثل ضبط صوت عمل می کنند.

و برخی مانند کرم ابریشم هستند از لعاب خود می تنند و از درون استخراج می کنند و از بیرون چیزی کسب نمی کنند.

علمای واقعی مانند زنبور عسل هستند که شیره گلها را از خارج می مکند و از آن عسل درست می کنند

۴- نیازمند داشتن تخصص فراوان در زمینه مورد بررسی است یعنی:

تحقیق دانشجویی رایگان ، از وظایف مجتهدین و صاحب نظران هر رشته علمی است . یعنی حاصل جهل نیست بلکه برعکس حاصل علم و دانش و تخصص است؛
افراد نا آشنا به یک موضوع علمی ، نمی توانند وارد حوزه تحقیق در آن رشته شوند؛
به دلیل تخصصی شدن مسائل ، امروزه بیشتر بانک تحقیق ها، به صورت گروهی انجام می شود.

۵ – بی طرف است و حب و بغض در آن راه ندارد. به عبارت دیگر:

تعصب و جانبداری ، به طور کلی ، در تحقیق جایز نیست،
زیرا در این صورت، نتیجه تحقیق طبق خواسته محقق تنظیم می شود؛
ذهنیات محقق، همواره ، فرآیند تحقیق را هدایت می کند؛
در رشته های مختلف علوم انسانی ، بی طرف بودن ، بسیار دشوار است؛
البته این اصل را نباید با مساله تفکیک ارزش از علم ، اشتباه گرفت، زیرا علم هیچگاه از ارزش جدا نبوده است.(دقت کنید)

۶. انجام تحقیقات دانشجویی مستلزم جمع آوری اطلاعات فراوان است .یعنی:

یعنی خرید تحقیق دانشجویی ، کاملا مستند است و حاصل تخیل نیست؛
البته، نیروی تخیل ، در ساخت فرضیه ها و حدسهای مربوط به تحقیق بسیار موثر است ولی در اصل ، این اطلاعات است که حدسیات را بررسی می کند؛
بنابراین روشها و ابزارهای شناسایی و کسب اطلاعات در فرآیند خرید تحقیق از اهمیت زیادی برخوردارند.

٧. مکمل یافته های قبلی است به عبارت دیگر:

باید بین یافته های جدید و قدیم ارتباط وجود داشته باشد؛ زیرا علم، حاصل انباشته شدن یافته های بشر است
یافته های جدید ممکن است از طریق اصلاح و تجدید نظر در یافته های قبلی پدید آید.

٨. از قابلیت تعمیم و پیش بینی برخوردار است .یعنی :

مقالات رشته مدیریت یافته های تحقیقی را می توان به موارد دیگر تعمیم داد و از این طریق به قدرت پیش بینی دست یافت؛
اساسا هدف از تحقیق ، تعمیم یافته هاست؛
نتیجه پژوهش نیز در بیشتر موارد پیش بینی رفتارهاست؛
در پایان هر تحقیق ، باید راهکار و پیشنهاد ارائه شود.

سفارش تحقیق دانشجویی ویژگی ها و خصوصیات محقق؟

بضاعت علمی نسبت به موضوع
آشنایی با روشها و فنون تحقیق مدیریت
توانایی های ذهنی مناسب
صبر و حوصله فراوان تحقیق روش تحقیق
به دور از حب و بغض (کشف حقیقت)
منتقدی جدی و عمیق
شجاعت در مقام اظهار عقیده
صداقت و امانت

ویژگیهای موضوعات اقدام پژوهی:

تفاوت اقدام پژوهی با سایر انواع پژوهش ها را می توان به صورت عمده در فرآیند عمل لحاظ کرد. به این صورت که در اقدام پژوهی، محقق قدم به قدم، ضمن ایجاد تحول در محیط کار یا منطقه تحت پوشش خود، به اطلاعات و یافته هایی دست پیدا می کند. به عبارت دیگر اقدام پژوهی در سرانجام کار خود منجر به ایجاد تغییر در وضع موجود می شود، برخی از ویژگیهای اقدام پژوهی عبارتند از:۱) نمونه پژوهشی معلمان مشارکتی است: این نوع پژوهش مشارکتی است، زیرا فرد یا افراد اقدام پژوه با یاری همکاران و سایر پرسنل و نیز افراد جامعه یا سایر ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی اقدام به پژوهش می کنند. در حالی که در پژوهش های مرسوم و دانشگاهی مسئله مورد تحقیق ضرورتاً مسئله خود محقق نیست بلکه محقق به عنوان فردی حرفه ای وارد جریان تحقیق می شود.

۲) تاکید بر عمل دارد: در این پژوهش تاکید بر این است که اقدامی در محیط کاری صورت گیرد که منجر به اصلاح و یا تغییر وضعیت شود. بنابراین مطالعه توصیفی برای تعیین علل وضع موجود، یا عوامل موثر بر آن

هیچکدام اقدام پژوهی محسوب نمی شود. زیرا نتیجه این نوع پژوهش به طور مستقیم و بلافاصله در بهبود وضعیت ارائه خدمات و اجتماع تاثیر نخواهد داشت.

۳) خود ارزیاب است: تغییرهایی که در فرآیند پژوهش صورت می گیرد یعنی چگونگی پیشرفت کار و حتی نتیجه تغییر و اصلاح موقتی، همواره توسط خود پژوهشگران یا افراد درگیر در پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۴) مبتنی بر ارزش های درونی افراداست: افراد درگیر در این پژوهش در برابر موضوع پژوهش نوعی احساس درونی و تعلق خاطر دارند. نوعی احساس تعهد و نیاز به تغییر و تحول در محیط کار و اجتماع ایجاد می کند. بنابراین تا پرسنل چنین میل و احساسی نداشته باشند چندان راغب برای انجام این پژوهش نخواهند بود.

۵) اقدام پژوهی اضطراب ساده است: چون هدف از این کار حل مسائل و مشکلات موجود در محیط کار می باشد بنابراین حالتی ساده دارد و بدون توجه به مراتب تحقیقاتی معمول روند ساده تری را طی میکندومحقق فردی است که می خواهد وظیفه شغلی و اجتماعی خود را به بهترین وجه انجام دهد. بعنوان نمونه کارمندی که برای بهبود وضع محیط کاری خود اقدام به بررسی و پژوهش می کند، کار او دور از پیچیدگی های اداری و سازمانی است.

۶) درس پژوهی ابتدایی روشی ساده است: این روش پیچیدگی های برخی روشهای تحقیق علمی را ندارد. هم چنان که می دانید در روش های تحقیق مرسوم و علمی، مراحل تحقیق ویژه ای را باید طی کرد که هر مرحله مستلزم داشتن مهارت های خاص آماری یا روش تحقیق است. مثل تعیین متغیرها، نمونه آماری، روش های تجزیه و تحلیل آماری، تعریف های عملیاتی و جز این ها. اما اقدام پژوهی در مقایسه با پژوهش های علمی، انعطاف پذیرتر است. به همین علت محقق مجبور نیست خطی مستقیم را پیش گیرد و تا آخر ادامه دهد. بلکه به تناسب پیشرفت کار و در حین کار، می تواندتجدید نظر کرده و اقدام های پیش بینی نشده ای انجام دهد.

۷) اقدام پژوهی درس ریاضی تعمیم پذیری یافته ها ضروری نیست: گرچه در این روش اقدام پژوهی زبان انگلیسی نیز تلاش بر این است تا ضمن حل مسئله های گوناگون بر دانش خود و دیگران بیفزائیم، اما مانند پژوهش های دانشگاهی تعمیم پذیر بودن یا نبودن این روش چندان مورد نظر نیست. ممکن است این روش حل مسئله در موارد مشابه دیگر صدق بکند و بهتر آن است که بتوان این نوع یافته ها را در موارد دیگر نیز به کار گرفت، اما چندان دغدغه کاربرد در همه موارد را نخواهیم داشت.آنچه مهمتر است ادامه اقدام موفق در زمان های بعد از اتمام آن و یا تعمیم زمانی آن می باشد.

۸) اقدام پژوهی املا نگاهی از درون است: اقدام پژوه از درون محیط کاری و اداری خود به مسائل می نگرد و هدفش حل مسائل درونی و فعلی است. در حالی که در پژوهش های دانشگاهی نگاه از بیرون به درون است. بنابراین در چنین تحقیقاتی منظور از محقق کسی است که تحقیق می کند، اعم از اینکه در امر تحقیقات علمی متخصص باشد یا نباشد.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
207 LidaO1341789743 2017.05.04 12
206 MargeryVlamingh282 2017.05.04 8
205 AndersonSalisbury 2017.05.04 3
204 DeenaKeane982422 2017.05.04 2
203 PedroIsaacPereira0 2017.05.04 4
202 AmparoCline905847 2017.05.04 6
» EarlWqb93246203 2017.05.04 3
200 MikaylaJzk91824352560 2017.05.04 8
199 LucretiaReynoso0522 2017.05.04 4
198 DanutaMassina202 2017.05.04 6
197 ThaodeCastella95625 2017.05.04 4
196 ZZEAbe2035778386 2017.05.04 2
195 MerissaCollings83 2017.05.04 17
194 Iola02K0027085794 2017.05.04 12
193 GrettaMorrissey90686 2017.05.04 2
192 RolandFishman96 2017.05.04 7
191 LYBChester43565 2017.05.04 11
190 Mayra84V47788600 2017.05.04 7
189 YvetteJ590493731 2017.05.04 8
188 EffieSanborn8964089 2017.05.04 2